• gamecontrol.sk
  • gamecontrol.sk
  • gamecontrol.sk
  • gamecontrol.sk
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

Obchodné a dodacie podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode gamecontrol.sk

Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Petr Chvál, so sídlom Třída Dukelských hrdinů 82, Hodonín 69501, IČO: 74709283, DIČ: CZ7902214320, zapísaný v Zr, č.j. Ozu / 2361/2009, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorým predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.gamecontrol.sk

Nákupný poriadok

Po vybraní tovaru, zvolenie počtu kusov, vyplnení kontaktných údajov a ich odoslaním ste vykonali záväznú objednávku. Ak bola Vaša objednávka úspešne odoslaná a zapísaná do databázy, zašleme Vám o tom správu e-mailom, SMS-kou, alebo sa s Vami telefonicky spojíme. Na všetok tovar značky undercontrol je poskytovaná nadštandardná záruka 36 mesiacov. U zlacneného tovaru alebo výpredaje sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bol tovar zľavnený.
Každá prijatá objednávka v našom obchode je braná ako záväzná. Storno objednávky je možné poslať iba e-mailom na adresu info@gamecontrol.sk, alebo vykonať telefonicky na čísle +421739616508 a to najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenia o úspešnom objednaní tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak kupujúci nereaguje na e-mail (telefonát) viac ako päť dní, pokiaľ nedodá úplnú adresu a ak neuvedie správnu e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo.
Poštovné / Prepravné je paušálna á 3,50 eur za dobierkuovú zásielku. Pri platbe prevodom je poštovné a balné iba 2,50 eur. Pri objednávke nad 120 eur je ZADARMO Poštovné i Balné. Tovar je zasielaný štandardne slovenskou poštou ako obchodný balík, ako balík na poštu, alebo 1.triedou. Možnosť osobného vyzdvihnutie na pobočke. O odoslaní tovaru budete vyrozumení informačnom e-mailom. Úložná doba obchodného balíku je 14 dní.

Termín expedície

Objednaný tovar, ktorý je skladom je spravidla rozosielany do 48 hodín po objednaní. Ak tovar nie je momentálne na sklade a jeho dodacia lehota bude trvať dlhšie ako 17 pracovných dní, budeme Vás o tom informovať. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch ak sa tovar už nevyrába, je dlhodobo nedostupné alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás o tom informovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Prepravné podmienky

Venujte pri preberaní tovaru veľkú pozornosť stavu balíku! Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po odhalení, tj. Ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku bude považovaná za závadu spôsobenú kupujúcim a reklamácia bude automaticky zamietnutá. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následovne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Likvidácia el.odpadu

V našich maloobchodných cenách sú už zahrnuté poplatky za zber a likvidáciu el.odpadu na základe novely zákona o odpadoch č.185 / 2001Sb., Ktorá novo špecifikuje podmienky pre nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení

Reklamačné a záručné podmienky

Na zakúpený tovar poskytujeme záruku 36 mesiacov odo dňa uvedeného na daňovom doklade.
- Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté chybným spracovaním alebo materiálom
- Zariadenie musí byť vždy používané v súlade s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu a v súlade s technickými a bezpečnostnými podmienkami
- Pri tovare charakteru software (podľa výkladu zákona o autorských právach) sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú nečitateľnosť médií. Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií) sa kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a tovar už nie je možné vrátiť predávajúcemu
- U oprávnených reklamácií uplatnených v záručnej dobe sa zaväzujeme bezplatne odstrániť závady na produktoch. Odstránenie poruchy je podľa typu produktu realizované opravou, výmenou či výmenou chybného dielu
- K reklamácii je nutné vždy priložiť daňový doklad (alebo jeho kópiu) a presný popis závady reklamovaného tovaru
Záruka sa nevzťahuje na:
- Škodu spôsobenú ohňom, nehodou, odcudzením, zničením, opotrebením, zanedbaním starostlivosti, nesprávnym použitím, úpravou alebo zmenou technických parametrov, demontážou či opravou nami neoprávnenou osobou
- Batérie, žiarovky, obal, tašky alebo iné časti opotrebovaný bežným používaním
- Nesprávnou, neodbornou montáž neoprávnenou osobou a to zejmána u full krytov, LCD modulov a všetkých náhradných dielov.
Prevzatím a zaplatením tovaru zákazník súhlasí s uvedenými podmienkami!
V spornom prípade si vyhradzujeme právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o výsledku reklamačného konania.
Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru ako bol objednaný alebo je Vami objednaný tovar chybne uvedené na daňovom doklade, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu a to vždy najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky a to telefonicky, písomne ​​alebo na e-mail .
Pri oprávnenej reklamácii je postup nasledujúci:
- Reklamácia bude vybavená najneskôr do 60 dní
- Ak vec nebola použitá, môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za novú
- U použité môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za bezchybnú, ktorá svojím vekom a opotrebovaním zodpovedá reklamovanej
- U zlacneného tovaru, výpredaje sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bol tovar zľavnený
V nasledujúcich prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na náhradu vo výške 100, - Sk vzniknutých servisných, prepravných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním
A to:
- Tovar je k reklamácií posielaný bez patričných dokladov
- Pri testovaní sa neprejavila uvedená závada a výrobok je uznaný v danej veci funkčnom
- Uplynula už záruka na tovar
- Závada bola spôsobená ohňom, nehodou, odcudzením, zničením, opotrebením, zanedbaním starostlivosti, nesprávnym použitím, úpravou alebo zmenou technických parametrov, demontážou či opravou nami neoprávnenou osobou
Záručná doba začína plynúť dňom uvedenom na daňovom doklade. Ak dôjde k výmene tovaru, začne záručná doba znovu bežať odo dňa nového dáta na daňovom doklade.

Spôsob doručenia reklamácie

Najskôr je potrebné nás kontaktovať emailom alebo telefonicky nahlásiť typ poruchy, či dôvod reklamácie. Zdělíme Vám postup reklamácie.
- Tovar zasielajte doporučene (NIE na dobierku) a poistený, nakoľko neručíme za prípadnú stratu či poškodenie na ceste k nám
- Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý
- Dopravné či balné reklamovaného tovaru nie je predmetom záruky predávajúceho a preto si ho kupujúci hradí sám
- Ak ste si už pozorne prečítali záručné a reklamačné podmienky a máte pridelené RMA číslo, môžete reklamácie zasielať na adresu:

Gamecontrol.sk

Petr Chvál
Třída Dukelských hrdinů 82
69501 Hodonín
Česká Republika

Záverečné ustanovenia

Záručné podmienky v tomto záručnom poriadku sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.
Ostatné podmienky sa riadia podľa Občianskeho zákonníka, a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 6.4.2016 . Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
V prípade otázok volajte +421 739 616 508. Vypracované spoločností Gamecontrol.sk - Petr Chvál

Aktualizované OBCHODNÉ PODMIENKY podľa odporúčaní SOI

obchodní společnosti
Gamecontrol - Petr Chvál
se sídlem Třída Dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín
identifikační číslo: IČ:74709283,DIČ:CZ7902214320, zapsaný v ŽR, č.j. OŽU/2361/2009
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gamecontrol.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Petr Chvál, se sídlem Třída Dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín, identifikační číslo: 74709283 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gamecontrol.cz(dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Webové rozhraní obchodu neumožňuje vytvářet uživatelský účet, kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku ". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 276232216/0300, (dále jen „účet prodávajícího");
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@konzole-store.cz.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Petr Chvál, Třída Dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín, adresa elektronické pošty info@gamecontrol.cz , telefon 739616508 .

Nepřevzetí zboží


V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, ať je dodáváno jakýmkoliv přepravcem, jedná se o porušení kupní smlouvy Kupujícím. O porušení kupní smlouvy se jedná také, pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem, kterou neprovedl.
V případě, že se kupující dopustí výše sjednaného porušení kupní smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 8 EUR. Vytvořením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) kupující SOUHLASÍ s těmito obchodními podmínkami, tedy akceptuje i výše sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 5-ti dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení, kterou zašle Prodávající Kupujícímu na e-mail uvedený v Kupní smlouvě.

Vysvětlení
Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.: ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Povinnosti kupujícího § 2118: "Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme." Nepřevzetím zásilky jste výše zmíněný zákon porušil/a. Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a. Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky. Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě. Dle zákona má e-shop právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

V Hodoníně dne 2.2.2024

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Zavrieť
Zavrieť